Διάγραμμα μετατόπισης.

1) Για την κίνηση από 0-6s έχουμε Δx1=υ·Δt=8·6m=48m.
2) Για την ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση (επιβραδυνόμενη κίνηση) έχουμε:
υ=υ0+α·Δt (1) και Δx20·Δt+ ½ α·Δt2 (2)
Θέτοντας στην (1) υ=0 παίρνουμε:
0=8+(-2)·Δt → Δt=4s, δηλαδή το κινητό θα χρειαστεί χρονικό διάστημα 4s για να σταματήσει την χρονική στιγμή t2=6s+4s=10s.
3) Με αντικατάσταση στην (2) έχουμε:
Δx2=8·4+ ½ (-2)·42 = 32m-16m=16m, άρα θα φτάσει σε απόσταση Δx1+Δx2=48m+16m=64m από το σημείο Α.
4) Το διάγραμμα είναι το παρακάτω.