Δύο μεταβολές αερίων.

Ένα αέριο βρίσκεται σε κατάσταση Α, σε δοχείο που κλείνεται με έμβολο. Κρατώντας σταθερή την θέση του εμβόλου, προσφέρουμε θερμότητα στο αέριο ίση με 200J, ερχόμενο σε κατάσταση Β. Κατόπιν αφήνουμε το έμβολο να κινηθεί μέχρι το αέριο να αποκτήσει την αρχική του θερμοκρασία (κατάσταση Γ), ενώ καλύψαμε τα τοιχώματα, ώστε να μην επιτρέψουμε διαρροή θερμότητας.
1)Να σχεδιάστε τις μεταβολές σε άξονες Ρ-V.

2)Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:
  • Κατά την μεταβολή ΑΒ το αέριο παράγει έργο. Λ
  • Κατά την μεταβολή ΑΒ αυξάνεται η εσωτερική ενέργεια του αερίου κατά 200J. Σ
  • Κατά την μεταβολή ΒΓ το αέριο αποβάλλει ενέργεια μέσω έργου. Σ
  • Κατά την μεταβολή ΒΓ μειώνεται η εσωτερική ενέργεια κατά 200J. Σ
  • Το αέριο παράγει έργο 200J κατά τη διάρκεια της μεταβολής ΒΓ. Σ
3) Ποιοι νόμοι περιγράφουν τις παραπάνω μεταβολές;
Η ΑΒ είναι ισόχωρη θέρμανση που περιγράφεται από το νόμο του Charles p/Τ= σταθ, ενώ η ΒΓ είναι μια αδιαβατική εκτόνωση, νόμος poisson p·Vγ= σταθ.