Νόμος Coulomb – Ένταση.

Στο σχήμα φαίνεται η δύναμη F που ασκείται μεταξύ δύο φορτίων.
  1. Αν το ένα φορτίο είναι αρνητικό τότε το άλλο φορτίο θα είναι σίγουρα …Αρνητικό……………………….
  2. Αν το ένα φορτίο είναι θετικό τότε το άλλο φορτίο θα είναι σίγουρα ……θετικό……………
  3. Aν το φορτίο Q1 αντικατασταθεί με φορτίο ίσο με 2Q1 τότε η δύναμη F θα ……διπλασιαστεί……………………..
  4. Αν η απόσταση r γίνει 2r τότε η δύναμη F θα …υποτετραπλασιαστεί…………..
  5. Aν το φορτίο Q1 αντικατασταθεί με φορτίο ίσο με 2Q1 και η απόσταση r γίνει 2r τότε η δύναμη F θα ………υποδιπλασιαστεί…………………..
  6. Αν το φορτίο Q1 = 10μC και το Q2 = 40μC και η απόσταση r είναι 3cm να βρείτε τη δύναμη F.
    Δίνεται :
.
F=kQ1·Q2/r2 = 9·109·10·10-6·40·10-6/9·10-4 N = 4·105N.