Πόσο είναι τα φορτία;  1. Αφού το υπόθεμα είναι αρνητικό (-q) η ένταση του πεδίου στο Α έχει αντίθετη φορά από την δύναμη.
  2. Η ένταση στο Α είναι το διανυσματικό άθροισμα των εντάσεων Ε1 και Ε2 που οφείλονται στα φορτία q1 και q2 αντίστοιχα και οι οποίες πρέπει να είναι όπως στο σχήμα. Αλλά τότε το q1 είναι αρνητικό και το q2 θετικό φορτίο.
  3. Η ένταση Ε είναι παράλληλη στην βάση ΒΓ, αλλά τότε η γωνία φ ισούται με την γωνία Β του τριγώνου (εντός εναλλάξ) ενώ η γωνία θ είναι ίση με την γωνία Γ, ως εντός εκτός και επι τα αυτά. Οι γωνίες όμως Β και Γ είναι ίσες, οπότε φ=θ. Συνεπώς το παραλληλόγραμμο που σχεδιάσαμε για να βρούμε την ένταση είναι ρόμβος, αφού η διαγώνιος διχοτομεί την γωνία.
Άρα Ε12. (1)
Όμως Ε1=k|q1| 2 και Ε2= k|q2|/α2 (2)
Όπου α οι ίσες πλευρές του τριγώνου.
Από (1) και (2) |q1| = |q2|
Συνεπώς q1= - 1μC και q2 = + 1μC.