Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση.

Η κίνηση του κινητού είναι ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη όπου έχουμε:
Δx= υ0t+ ½ α·t2 ή
x-x0= υ0t+ ½ α·t2 και με αντικατάσταση:
0-20=8·10+ ½ α·100 →
α= - 2m/s2.
Η ταχύτητα δίνεται από την σχέση υ=υ0+αt και θέτοντας t=10s βρίσκουμε:
υ= 8+(-2)·10 = -12m/s.
Ενώ το σώμα σταματά την προς τα δεξιά του κίνηση, αλλάζοντας φορά κίνησης τη στιγμή που υ=0 και με αντικατάσταση:
υ=υ0+αt → 0=8+(-2)t2 → t2=4s.
Τη στιγμή t2 το σώμα έχει μετατοπισθεί κατά Δx= υ0·t2+ ½ α·t22 = 8·4+ ½ (-2)·16 =16m.
Δx= υ0t+ ½ α·t2 = 8t+ ½ (-2)·t2 = 8·t-t2.
Ενώ για t=10s έχουμε: Δx= =20m
Η μετατόπιση είναι Δx=x-x0x=x0x → x=20 +8t-t2.
Οπότε με βάση αυτά οι γραφικές παραστάσεις είναι: