Δυναμικό και κίνηση φορτίου.


  1. Η δυναμική ενέργεια του φορτίου στο Α είναι U=q·V>0. Αν θα πήγαινε προς το Γ η δυναμική του ενέργεια θα αυξανόταν, πράγμα που δεν μπορεί να συμβεί, συνεπώς θα κινηθεί προς το Β που θα έχει μικρότερη δυναμική ενέργεια, αποκτώντας κινητική ενέργεια.
  2. Στο σημείο Β έχει την ελάχιστη δυναμική ενέργεια και το σωματίδιο θα ισορροπήσει.
  3. Το φορτίο –q έχει αρνητική δυναμική ενέργεια και θα κινηθεί προς σημεία με ακόμη πιο μικρή δυναμική ενέργεια, δηλαδή προς σημεία με μεγαλύτερο δυναμικό, άρα προς τα αριστερά.
Μια περισσότερο πρακτική εκδοχή της παραπάνω κατάστασης είναι η ανάρτηση:

Δυναμικό και κίνηση φορτίου, μεταξύ δύο άλλων φορτίων.