Κίνηση φορτισμένου σωματιδίου σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο.


Εφαρμόζουμε το Θ.Μ.Κ.Ε. μεταξύ των σημείων Α και Β.
Κτελαρχ= WΑΒ → 0- ½ mυ02 = q(VΑ-VΒ) →
VΑ-VΒ= - ½ mυ02/q και με αντικατάσταση:
VΑ-VΒ= - ½ 2·10-6·1002/(-0,01·10-6) = 10-4/10-8V= 104 V.
Ε=V/l = 104/2·10-2 V/m = 5·105V/m.
Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας είναι η επιτάχυνση του σωματιδίου.
α= F/m = Ε·q/m = 5·105·10-8/2·10-6 m/s2= 2,5·103m/s2.
Εφαρμόζουμε το Θ.Μ.Κ.Ε. μεταξύ της θέσης Α, όταν ξεκινά και της ίδιας θέσης όταν το σωματίδιο επιστρέφει:
Κτελαρχ= WΑΑ → ½ mυ2 - ½ mυ02 = q(VΑ-VΑ) =0 →
|υ|=|υ0|=100m/s