Ενεργός ταχύτητα μορίων αερίου

Για την πίεση του αερίου ισχύει:


Οπότε για την θερμοκρασία Τ=300Κ:Όμοια για τη θερμοκρασία Τ:Όμως:


οπότε: