Μη αντιστρεπτή μεταβολή αερίου.


1) WΑΒ=0 αφού ο όγκος παραμένει σταθερός.

Το έργο κατά τη διάρκεια της ΒΓ είναι αριθμητικά ίσο με το εμβαδόν του τραπεζίου:

WΒΓ= - (Β+β)·υ/2= - (1+4)·105·6·10-3/2 J= -1500J.

Ο όγκος μειώνεται και γι’ αυτό το έργο είναι αρνητικό.

2) Το έργο κατά τη διάρκεια της μη αντιστρεπτής μεταβολής δεν μπορεί να υπολογιστεί από εμβαδόν. Το μόνο που μπορούμε να ξέρουμε είναι ότι είναι μικρότερο από το αντίστοιχο έργο της αντιστρεπτής.

3( Εδώ δηλαδή, αν το αέριο πήγαινε αντιστρεπτά (ισοβαρή θέρμανση) από το Γ→Α το έργο θα ήταν:

Wισ= pΔV = 4·6·102J= 2400J.

Συνεπώς το έργο στην μη αντιστρεπτή μπορεί να είναι WΓΑ=2200J.