Ενθαλπία

  1. Η χημική ενέργεια 1mοl του Α είναι μικρότερη από την ενέργεια 1mοl του Γ. Σ
  2. 1mοl Α και 1mοl Β έχουν τόση χημική ενέργεια, όση 1mοl Γ. Λ
  3. Η αντίδραση είναι εξώθερμη. Λ
  4. Η μεταβολή ΔΗ της αντίδρασης είναι θετική. Σ
  5. Έχουμε ΔΗ=500kJ, οπότε q=-500kJ. Σ