Ταχύτητες μορίων και θερμοκρασία-πίεση.

Η ενεργός ταχύτητα των μορίων υπολογίζεται από την εξίσωση:

Αν διπλασιαστούν όλες οι ταχύτητες θα έχουμε:

Αρχικά Κμ= ½ mυεν2

Τελικά Κ = ½ mυ1εν2

Με διαίρεση κατά μέλη παίρνουμε:

Κμ= υ1εν2εν2 = 4 → Κμ1=4Κμ.

Αρχικά ½ mυεν2 = 3/2 kΤ

Και ½ mυ1εν2 = 3/2 kΤ1

Με διαίρεση κατά μέλη παίρνουμε:

Τ1/Τ = υ1εν2εν2 = 4 → Τ1= 4Τ

Από την εξίσωση p= 2/3 (Ν/V)·Κμ συμπεραίνουμε ότι όταν τετραπλασιαστεί η μέση κινητική ενέργεια θα τετραπλασιαστεί και η πίεση.