Σύνθεση Ταλαντώσεων. Προσοχή στην φάση.

Τα πλάτη είναι Α1=8·3 ½ cm, A2= 16cm.
f1= f2= ω/2π = 3π/2π Ηz = 1,5 Ηz.
Η απομάκρυνση της δεύτερης ταλάντωσης γράφεται:
y2= 16 συν (3πt+π/3) = 16 ημ(3πt + π/3 + π/2) = 16 ημ (3πt + 5π/6), οπότε η διαφορά φάσης μεταξύ των δύο ταλαντώσεων είναι:
φ= 3πt + 5π/6 – 3πt = 5π/6 rad.
Η συνισταμένη κίνηση έχει εξίσωση:
y= A ημ(3πt+θ), όπου:και


Αφού δεν ορίζεται η εφαπτομένη τότε θ=π/2 (προφανώς η γωνία θ παίρνει τιμή μεταξύ 0 και 5π/6.
Άρα y= 8 ημ(3πt + π/2) cm.
Τη στιγμή t1=2s έχουμε:
y1=8ημ(6π+π/2) =8cm.
Προφανώς υ=0, ενώ α= - ω2·y= 9π2·8cm/s2 = 7,2m/s2.