1ος κανόνας του Kirchoff.

1) Η στιγμιαία ένταση του ρεύματος δίνεται από την εξίσωση:

i=v/R=10ημωt/2 = 5·ημωt

Η γραφική παράσταση φαίνεται στο πάνω διάγραμμα.

2) Ο κάτω κλάδος του κυκλώματος διαρρέεται από συνεχές ρεύμα έντασης:

Ι1=Ε/R= 20/2 Α = 10 Α.

Ο αντιστάτης διαρρέεται από ρεύμα που προκύπτει από τον 1ο κανόνα του Kirchoff

Ιολ= Ι1+ i = 10 + 5 ημωt

Η γραφική παράσταση της σχέσης (1) είναι του παρακάτω σχήματος.

3) Το ρεύμα που διαρρέει τον αντιστάτη είναι συνεχές, αφού δεν παίρνει αρνητικές τιμές, πράγμα που σημαίνει ότι έχει σταθερή φορά.