Μέγιστη ισχύς.

Αν ένας λαμπτήρας απορροφά την μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύ, αυτή θα είναι ίση με:

Ρmax2·R → Ι2=45/5 Α2 → Ι=3 Α

Αν ο κάτω λαμπτήρας απορροφά την μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύ, τότε η τάση αβ είναι V=Ι·R= 3·5V= 15V, αλλά τότε οι δύο άλλοι λαμπτήρες που συνδέονται σε σειρά και διαρρέονται από ρεύμα Ι1=V/2R= 15/10 Α= 1,5 Α και η συνολική ισχύς που καταναλώνουν θα είναι:

Ρ1212·2R = 1,52·10 W= 22,5W,

Αλλά τότε Ρολ= Ρ123= 22,5W+45W= 67,5 W.

Το αντίθετο δεν μπορεί να συμβεί. Αν δηλαδή υποθέσουμε ότι ένας από τους πάνω αντιστάτες απορροφήσει την μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύ, τότε ο κάτω αντιστάτης, θα έχει διπλάσια τάση στα άκρα του και θα απορροφήσει τετραπλάσια της επιτρεπόμενης ισχύος (Ρ=V2/R)