Ισορροπία και κυκλική κίνηση.

1. Αναλύουμε την τάση Τ1 σε δύο συνιστώσες, όπως στο σχήμα. Τ1y1·συνθ, αλλά αφού το σώμα ισορροπεί:

ΣFy=0 ή

Τ1συνθ=mg

Τ1= mg/συνθ = 2/0,5Ν= 4Ν.

2. Μόλις κοπεί το νήμα:

Αναλύουμε τις δυνάμεις όπως στο διπλανό σχήμα:

Για την συνισταμένη στη διεύθυνση της ακτίνας του κύκλου έχουθμε:

ΣFy= m·υ2/R ( παίζει το ρόλο της κεντρομόλου) ή

Τ1-mgσυνθ= m·υ2/R και αφού υ=0

Τ1=mgσυνθ=0,2·10· ½ =1Ν.

3. Στο τρίγωνο ΟΑΓ έχουμε:

συνθ = (ΟΓ)/(ΟΑ) → (ΟΓ) = (ΟΑ)·συνθ = L· ½ = L/2, άρα και h=L/2

Εφαρμόζουμε για τη σφαίρα την ΑΔΜΕ, θεωρώντας το οριζόντιο επίπεδο που περνά από την χαμηλότερη θέση ως επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας.

Καρχ+Uαρχτελ+Uτελ ή

0+mgh = ½ mυ2 + 0 ή

υ2 =2gh= gL.

Στην κατακόρυφη θέση:

ΣFy=mυ2/R ή

Τ1- mg+ m·gL/L ή

Τ1= 2mg= 4Ν