Τριβή και Νόμοι του Νεύτωνα

1. Στο σχήμα φαίνονται οι δυνάμεις που ασκούνται σε κάθε σώμα. Το βάρος του από τη Γη και η αντίδραση του επιπέδου Α.

Για το σώμα Α: Το σώμα ηρεμεί, ΣF=0 → Α11=200Ν, οπότε το σώμα Α ασκεί στο επίπεδο την αντίδρασή της που είναι κατακόρυφη με φορά προς τα κάτω και μέτρο 200Ν (με μπλε χρώμα στο σχήμα).

Για το σώμα Β: Το σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα, οπότε και πάλι ΣF=0 → Α22=200Ν, οπότε το σώμα Β ασκεί στο επίπεδο την αντίδρασή της που είναι κατακόρυφη με φορά προς τα κάτω και μέτρο 200Ν (με μπλε χρώμα στο σχήμα). Προφανώς το βάρος κάθε σώματος ασκείται στο σώμα και όχι στο επίπεδο. Η σωστή διατύπωση θα μπορούσε να είναι:

Το επίπεδο δέχεται ίσες δυνάμεις από τα δύο σώματα, οι οποίες είναι κατακόρυφες με μέτρο 200Ν.

2. Η πρόταση είναι λάθος. Αφού και για τα δύο σώματα ΣF=0 ή Τ=Βx ,όποτε φαίνεται στο σχήμα.

Η σωστή διατύπωση θα μπορούσε να είναι:

Η τριβή που ασκείται στο σώμα Α είναι στατική, ενώ στο Β τριβή ολίσθησης. Οι δύο αυτές δυνάμεις είναι ίσες αφού και για τα δύο σώματα η συνισταμένη των δυνάμεων σε διεύθυνση παράλληλη προς το επίπεδο, είναι ίση με μηδέν, οπότε το μέτρο της τριβής είναι ίσο με το μέτρο της συνιστώσας του βάρους Βx.