Δίπολο μέσα σε ομογενές Ηλεκτρικό πεδίο.

1. Οι δυνάμεις έχουν σχεδιαστούν στο παρακάτω σχήμα.

2. Οι δύο δυνάμεις έχουν ίσα μέτρα F=|q|·Ε, οπότε ΣF=0 και το δίπολο ισορροπεί.

3. Κατά μήκος μιας δυναμικής γραμμής τα δυναμικά μειώνονται, οπότε:

VΑ> VΒ

|q|VΑ> |q|VΒ

Αλλά η δυναμική ενέργεια του φορτίου Α είναι θετική U1= q·VΑ, ενώ του φορτίου Β είναι αρνητική με τιμή U2= - q·VΒ. Έτσι η συνολική δυναμική ενέργεια είναι:

U=qVΑ-qVΒ > 0Υ.Γ. Μπορείτε να δείτε το πρόβλημα της ισορροπίας διαβάζοντας το αρχείο:

Δυναμική ενέργεια- Δυναμικό και ισορροπία.