Λείο και μη επίπεδο.

Στο λείο οριζόντιο επίπεδο ο κύλινδρος κινείται με σταθερή ταχύτητα και φτάνει στην άκρη του μετά από t=0,5s. Έτσι x=υt=10·0,5m= 5m.

Μόλις ο κύλινδρος περάσει στο πράσινο επίπεδο ολισθαίνει για λίγο και δέχεται τριβή ολίσθησης Τ=60Ν.

Τελικά ο κύλινδρος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει με υ=6,67m/s και ω= 6,67rad/s και επειδή υ=ω·R,από όπου R=1m. Στον κύλινδρο δεν ασκείται τώρα τριβή, Τ=0.

Αν σταματήσουμε το video τη στιγμή t=2s παίρνουμε την παρακάτω εικόνα.

Αλλά F=m·α, ενώ α=Δυ/Δt = 2,4/2 m/s2 = 1,2 m/s2, από όπου:

m= F/α = 12/1,2 kg= 10kg.

Ενώ η στατική τριβή ασκείται στον κύλινδρο, όταν κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει και έχει μέτρο 4Ν.