Λειτουργία συσκευής.

1) Έστω ότι πραγματοποιούσαμε την συνδεσμολογία που μας προτείνεται και η συσκευή λειτουργεί κανονικά.

ΡΣ=V·Ι ή Ι=Ρ/V = 40/20 Α = 2 Α.

Η τάση VR=Ι·R= 2·10V = 20V

Η πολική τάση της πηγής θα είναι VR+VΣ= 20V+20V=40V.

Αλλά Vπολ= Ε-Ιr ή

40= 46-2·1 ή 40=44 άτοπο.

2) Με το κύκλωμα του παρακάτω σχήματος μπορούμε να πετύχουμε τη σωστή λειτουργία της συσκευής.

Με βάση τα προηγούμενα Ι1=2 Α και Vπολ= 40V, αλλά τότε:

Vπολ=Ε-Ι·r ή

Ι=(Ε-Vπολ)/r =(46-40)/1 A= 6A.

Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να υπάρχει και άλλος κλάδος που να διαρρέεται από ρεύμα Ι2= Ι-Ι1= 6 Α- 2 Α = 4 Α, που απλά πετυχαίνεται συδέοντας έναν ακόμη αντιστάτη όπως στο σχήμα.