Εύρεση συνδεσμολογίας αντιστατών.

1) Η ισχύς της γεννήτριας παρέχεται από τη σχέση Ρ=Ε·Ι →

Ι=Ρ/Ε= 652/68 Α = 14 Α.

Έτσι Vπολ=Ε-Ι·r= 68V-14·2V=40V.

2) Για το εξωτερικό κύκλωμα έχουμε:

Rολ=Vπολ/Ι=40/14 Ω= 20/7Ω.

3) Η σύνδεση δεν μπορεί να είναι σε σειρά, γιατί τότε Rολ= 14Ω, αλλά ούτε και παράλληλα διότι τότε θα ήταν 1/R=1/R1+1/R2+1/R3 = ¼+ ¼ +1/6 = 1/3 → R=3Ω.

Επομένως η σύνδεση είναι μεικτή.

Αν συνδέσουμε τις R1 και R2 παράλληλα η ισοδύναμη αντίστασή τους είναι 2Ω, σε σειρά με τον R3 παίρνουμε Rολ=8Ω.

Συνδέοντας τις R1,R3 παράλληλα, παίρνουμε:

R13=R1·R3/(R1+R3) = 4·6/10 Ω= 2,4Ω και η Rολ=R13+R2=6,4Ω.

Μετά από όλα αυτά το κύκλωμα είναι αυτό του παρακάτω σχήματος, αφού R23= R2+R3=10Ω και Rολ=R1·R23/(R1+R23) = 4·10/14 Ω= 20/3 Ω.