Φωτοβολία λαμπτήρων.

1) Αφού ο λαμπτήρας Γ λειτουργεί κανονικά, σημαίνει ότι διαρρέεται από ρεύμα και η ισχύς που απορροφά να είναι Ρ= Ι22R. Όμως ο λαμπτήρας Α διαρρέεται από ρεύμα μικρότερης έντασης, αφού Ι2=VΚΛ/R, ενώ Ι1=VΚΛ/2R, όπου R η αντίσταση κάθε λαμπτήρα. Αντίθετα ο λαμπτήρας Δ διαρρέεται από μεγαλύτερη ένταση ρεύματος, αφού Ι=Ι12 και θα καεί.

2) i) Αφού ο Δ λειτουργεί κανονικά Ρ=Ι2R και ο Γ αφού διαρρέεται από μικρότερη ένταση ρεύματος θα υπολειτουργεί.

ii) Περισσότερο φωτοβολεί ο Γ ο οποίος διαρρέεται από μεγαλύτερη ένταση ρεύματος.

3) Προφανώς ο Α θα σβήσει. Η συνολική αντίσταση του κυκλώματος θα μειωθεί, η ισχύς του Δ θα μειωθεί, θα αυξηθεί όμως η φωτοβολία του λαμπτήρα Γ. Και αυτό γιατί:

Όταν υπάρχουν όλοι οι λαμπτήρες:

RΑΒ=R+R=2R, RΚΛ= 2R·R/(2R+R) =2R/3 και Rολ=R+2R/3= 5R/3, άρα

Ι=V/Rολ= 3V/5R

Ενώ ο Γ διαρρέεται από ρεύμα έντασης

Ι1=V-VΛΜ= V-3V/5R·R= 2V/5

Όταν αποσυνδεθεί ο Β, η συνολική αντίσταση γίνεται:

R΄= 2R και Ι΄=V/2R

Παρατηρούμε ότι η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον λαμπτήρα Γ αυξάεται, άρα αυξάνεται και η φωτοβολία του, ενώ αντίθετα μειώνεται η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον Δ λαμπτήρα και έτσι μειώνεται η φωτοβολία του.