Κύλιση και ολίσθηση κυλίνδρου

Μόλις ο κύλινδρος σταματά την ολίσθησή του υ= 4m/s και ω= 3,33 rad/s. Αλλά τότε κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει και υ=ω·R R=4/3,33 = 1,2m.

Όταν ο κύλινδρος κινείται με την επίδραση δύναμης F=12Ν, έχουμε την παρακάτω εικόνα:

Σε χρόνο t=5s έχει αποκτήσει υ=2m/s και η μεταφορική του κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη, οπότε υ=αt → α= 2/5=0,4m/s2, ενώ ΣF=m·α ή

m= ΣF/α = 8/0,4 kg = 20kg.

Αντίστοιχα:

Στ=Ι·αγων όπου αγων=ω/t οπότε

Ι= Στ·t/ω= 4,8·5/1,67 =14,4kg·m2.

Κατά την οριζόντια εκτόξευση αυξάνεται η τριβή ολίσθησης (δείτε στο video τις τιμές της για τις δύο τιμές του συντελεστή τριβής) και έτσι πιο γρήγορα αποκτά την τελική του ταχύτητα, που είναι ίδια. Ότνα ασκείται η δύναμη δεν αλλάζει τίποτα αφού έτσι και αλλιώς η τριβή είναι στατική με μέτρο Τ=4Ν.