ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΑΓΩΓΗΣ. video.  1. Επειδή μεταβάλλεται η μαγνητική ροή αναπτύσσεται ΗΕΔ από επαγωγή στον κυκλικό αγωγό.
  2. Στο αριστερό σχήμα φαίνεται το μαγνητικό πεδίο του μαγνήτη, οπότε καθώς πλησιάζει ο μαγνήτης, η μαγνητική ροή αυξάνεται και με βάση τον κανόνα του Lenz θα αναπτυχθεί ΗΕΔ με τέτοια φορά, ώστε εξαιτίας του επαγωγικού ρεύματος να δημιουργηθεί στο κέντρο του κυκλικού αγωγού, μαγνητικό πεδίο, με φορά προς τα πάνω και να απωθηθεί ο μαγνήτης. Αντίθετα όταν απομακρύνεται ο μαγνήτης (δεξιό σχήμα) το ρεύμα θα αλλάξει φορά με αποτέλεσμα ο μαγνήτης να έλκεται( αντιτίθεται στην απομάκρυνση του μαγνήτη.
  3. Ισχύει Ε= - ΔΦ/Δt → |ΔΦ| = Ε·Δt

Δηλαδή το εμβαδόν είναι ίσο με τη συνολική μεταβολή της μαγνητικής ροής.