Μαγνητικό πεδίο ευθύγραμμου αγωγού.

Γύρω από τον ευθύγραμμο αγωγό δημιουργείται μαγνητικό πεδίο και στο σχήμα φαίνεται μια δυναμική του γραμμή. Η ένταση του μαγνητικού πεδίου Β είναι εφαπτόμενη στη γραμμή αυτή, όπως στο σχήμα και η δύναμη που ασκείται στον βόρειο πόλο είναι η F1. Ο νότιος πόλος δέχεται αντίρροπη δύναμη F, μικρότερου μέτρου.