Εκφόρτιση πυκνωτή.

1. Ο πυκνωτής είναι φορτισμένος και η τάση μεταξύ των οπλισμών του είναι ίση με την πολική τάση της γεννήτριας. Αλλά αφού το κύκλωμα δεν διαρρέεται από ρεύμα Vπολ=Ε=Vc=40V.

Ο πάνω οπλισμός του πυκνωτή είναι θετικά φορτισμένος και για να ισορροπεί το σωματίδιο πρέπει η δύναμη από το πεδίο να εξουδετερώνει το βάρος του. Άρα το σωματίδιο φέρει αρνητικό φορτίο.

2. Ο αντιστάτης δεν διαρρέεται από ρεύμα, οπότε είτε είναι ανοικτός, είτε κλειστός ο διακόπτης δ1 δεν αλλάζει τίποτα.

3. Κλείνοντας τον δ2, η πηγή βραχυκυκλώνεται και ο πυκνωτής αρχίζει να εκφορτίζεται μέσω του αντιστάτη. Αμέσως μετά ο αντιστάτης διαρρέεται από ρεύμα Ι1=Vc/R=40/4 Α= 10 Α και η ισχύς που καταναλώνει είναι Ρ=Ι2R= 100·4W=400W.

Η ένταση του πεδίου του πυκνωτή αρχίζει να μειώνεται, και το σωματίδιο επιταχύνεται προα τα κάτω.