Τριβή και 3ος Νόμος του Νεύτωνα.

1) Το κιβώτιο ισορροπεί:
ΣF=0 ή

ΣFx=0 → Τ=F=1Ν

ΣFy=0 → Ν=Β=mg = 5Ν

2) Σωστή πρόταση είναι η iii. Το κιβώτιο δέχεται από το τραπέζι τη συνισταμένη Α, των Ν και Τ, η οποία έχει μεγαλύτερο μέτρο από την Ν (η υποτείνουσα είναι μεγαλύτερη από την κάθετη) και άρα ασκεί στο τραπέζι την αντίδραση της Α, την Α΄.

3) Στον οριζόντιο άξονα έχουμε:

ΣFx= mα ή F1-Τ = m·α (1)

Το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση για την οποία:

Δx= ½ α·t2 → α=2Δx/t2 = 2·0,5/1 m/s2 = 1m/s2.

Οπότε από την (1) παίρνουμε:

Τ= F1-m·α = 2Ν-0,5·1Ν= 1,5 Ν.