Πώς συνδέονται οι αντιστάτες;

Να προσέξουμε ότι η τάση στα άκρα των αντιστατών R2 και R3 είναι η ίδια, δηλαδή η VΒΓ, άρα οι δύο αντιστάτες συνδέονται παράλληλα και η ισοδύναμη αντίστασή τους είναι:
R23=R2•R3/(R2+R3) = 6•4/10 Ω= 2,4Ω.
Οπότε η ένδειξη του αμπερομέτρου είναι:
Ι=Ε/Rολ= Ε/(R1+R23+r) = 32/(3,6+2,4+0,4) Α = 5 Α.
Μόλις κλείσουμε το διακόπτη δ, οι αντιστάτες R2 και R3 βραχυκυκλώνονται, οπότε:
Ι1=Ε/(R1+r) = 32/(3,6+0,4) Α= 8 Α.