Απόσταση σωμάτων.

1. Οι δυνάμεις που ασκούνται στα σώματα φαίνονται στο σχήμα, όπου αφού το νήμα είναι αβαρές Τ=Τ΄, ενώ επειδή τα σώματα ισορροπούν στον κατακόρυφο άξονα ΣFy=0, οπότε Ν12=mg = 20Ν. Σε κάθε σώμα ασκείται τριβή με μέτρο Τρ=μΝ=4Ν.

Για το Α σώμα:

ΣFx=m1·α → F-Τ-Τρ1= m1·α (1)

Για το σώμα Β:

ΣFx=m2·α → Τ΄- Τρ2= m2·α (2)

Αφού τα δύο σώματα κινούνται μαζί, έχουν την ίδια επιτάχυνση.

Με πρόσθεση των (1) και (2) παίρνουμε:

F-2Τρ= (m1+m2)αα=(12-4)/4 m/s2 = 2m/s2

Η ταχύτητα για t=3s είναι:

υ=α·t1= 2·3 m/s = 6m/s.

Μόλις κοπεί το νήμα το Α σώμα αποκτά επιτάχυνση

α1=(F-Τρ1)/m1=(12-4)/2 m/s2= 4m/s2

και μέχρι τη στιγμή t2 διανύει απόσταση:

Δx10·Δt + ½ α1·Δt2 = 6·5+ ½ 4·52 =30+50 = 80m.

Το σώμα Β αποκτά επιτάχυνση:

ρ2= m2·α2 → α2= - 4/2 m/s2 = - 2m/s2

Το σώμα Β επιβραδύνεται. Μήπως σταμάτησε πριν την χρονική στιγμή t2;

Παίρνουμε τις εξισώσεις για την κίνηση του Β:

υ= υ02·Δt (3) και

Δx2 = υ0·Δt – ½ α2·Δt2 (4)

Θέτοντας στην (3) υ=0 παίρνουμε:

0=6-2Δt → Δt = 3s, δηλαδή το σώμα Β σταμάτησε να κινείται τη χρονική στιγμή t3=6s. Η συνολική μετατόπισή του είναι:

Δx2= 6·3- ½ 2·9 = 18m

Άρα τη χρονική στιγμή t2=8s η απόσταση των δύο σωμάτων είναι:

d=Δx1-Δx2+L = 80m-18m+1m = 63m.