Χαρακτηριστική γεννήτριας.

1) Με βάση τις τιμές του πίνακα σχεδιάζουμε την χαρακτηριστική, παίρνοντας την καμπύλη του παρακάτω σχήματος.

Με βάση την καμπύλη προκύπτει ότι η ΗΕΔ είναι Ε=12V, αφού όταν i=0, Vπολ=Ε.

2) Αν μηδενιστεί η τιμή της αντίστασης R, η γεννήτρια βραχυκυκλώνεται, οπότε Ι=Ιβρ= 6 Α ενώ Vv=0.

Ενώ για την εσωτερική αντίσταση ισχύει:

r = E/Iβρ= 12/6 Ω= 2Ω.