Δυναμική ενέργεια και ισορροπία.

1. Οι δυνάμεις έχουν σχεδιαστούν στο παρακάτω σχήμα.

2. Οι δύο δυνάμεις έχουν ίσα μέτρα F=|q|·Ε, οπότε ΣF=0 αλλά το δίπολο δεν θα ισορροπήσει

αλλά θα περιστραφεί ώστε ό άξονας του να γίνει παράλληλος προς τις δυναμικές γραμμές, όπως στο σχήμα της ανάρτησης Ισορροπία ηλεκτρικού διπόλου σε ΟΗΠ.

(Βέβαια δεν θα ισορροπήσει ούτε και σε αυτή τη θέση, αλλά θα εκτελέσει μια στροφική ταλάντωση, αλλά τέλος πάντων αφήστε το..)

3. Αν κάποιο φορτίο κινηθεί από το σημείο Α μέχρι το Β το έργο της δύναμης που δέχεται από το πεδίο είναι μηδέν, αφού η δύναμη είναι κάθετη στην μετατόπιση, συνεπώς VΑΒ=WΑΒ/q1= 0.

Με άλλα λόγια τα σημεία Α και Β έχουν το ίδιο δυναμικό και η δυναμική ενέργεια του διπόλου είναι U=qV-qV= 0.

Υ.Γ. Τι λέτε όταν U=0, το σώμα ισορροπεί;;;


Υ.Γ. Μπορείτε να δείτε το πρόβλημα της ισορροπίας διαβάζοντας το αρχείο:

Δυναμική ενέργεια- Δυναμικό και ισορροπία.