Χημικές μετατροπές

Έχουμε τις αντιδράσεις:

RΟΗ + SΟCl2RCl (Δ) + SO2 + HCl

RΟΗ + Νa RONa (Γ) + ½ H2.

RCl + RONa ROR (Θ) + NaCl

Όμως η Θ είναι ο αιθέρας RΟR με τύπο C6Η14Ο και κατά συνέπεια το αλκύλιο R είναι κάποιο προπύλιο με τύπο C3Η7-.

Η οξείδωση της αλκοόλης από το ΚΜnΟ4 δίνει την ένωση Β, στην οποία γίνεται προσθήκη ΗCΝ και κατά συνέπεια η Β είναι καρβονυλική ένωση. Όμως αν η αλκοόλη C3Η7ΟΗ ήταν πρωτοταγής θα οξειδωνόταν σε οξύ, κατά συνέπεια η αλκοόλη είναι δευτεροταγής και οξειδώνεται σε κετόνη.

Δηλαδή η αλκόλη είναι η CH3-CΗ(ΟΗ)-CH3 (Α) και οξειδώνεται στην κετόνη CH3-CΟ-CH3 (Β).

Εξάλλου έχουμε τις αντιδράσεις:

CH3-CΗ(ΟΗ)-CH3 + SΟCl2 → CH3-CΗCl -CH3 (Δ) + SΟ2 + ΗCl

Η ένωση (Ζ) πράγματι σαν τριτοταγής αλκοόλη, δεν οξειδώνεται.

Εξάλλου