Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση και θέση κινητού.  1. Τη χρονική στιγμή t0=0 το κινητό βρίσκεται στη θέση x0=4m.
  2. Από 0-6s το κινητό μετατοπίζεται κατά Δx= x6-x0=22m-4m= 18m, προς την θετική κατεύθυνση.
υ=Δx/Δt = 18m/6s = 3m/s.
Από 0-10s το σώμα μετατοπίζεται κατά:
Δx=υ·Δt = 3m/s·10s= 30m.
Αλλά Δx= xτ-x0 → xτ=Δx + x0
xτ=30m + 4m = 34m.
Ή διαφορετικά:
Η θέση του σώματος προκύπτει από την εξίσωση της κίνησης:
x= x0+υt = 4m + 3m/s·10s = 34m.