Εξίσωση κίνησης.


  1. Και για τα δύο κινητά η εξίσωση κίνησης είναι:
Δx= υ·Δt → x-x0= υ1(t-t0) → x = x0 +υt
Για το πρώτο κινητό λοιπόν θα έχουμε:
x1= - 8 + 2t  (μονάδες στο S.Ι.)  (1)
Ενώ για το δεύτερο κινητό:
x2= +17 – 3t   (μονάδες στο S.Ι.)  (2)
....2.  Τη στιγμή της συνάντησης τα δύο κινητά φτάνουν στην ίδια θέση, οπότε x1=x2 και από τις σχέσεις (1) και (2) παίρνουμε:
-8 + 2t = 17 -3t  ή
2t + 3t = 17+ 8  ή
5t= 25  ή
t=5s.
Δηλαδή τα δύο κινητά συναντώνται την χρονική στιγμή t1=5s.
......3.   Με αντικατάσταση στην (1) παίρνουμε:
x1= -8 + 2·5 m= +2m
Δηλαδή τα κινητά θα συναντηθούν στο σημείο Γ, στη θέση x=2m.
.....4. Το πρώτο κινητό έχει μετατοπισθεί κατά Δx1 = xτελ-x0= 2m-(-8m) = 10m.
.........Ενώ για το δεύτερο Δx2= xτελ2-x02= 2m-17m = - 15m.
Στο παρακάτω σχήμα βλέπεται τα διανύσματα των δύο μετατοπίσεων.