Διαγράμματα στις μεταβολές αερίων.

Από τον νόμο του Charles για την μεταβολή ΑΒ αφού διπλασιάζεται η απόλυτη θερμοκρασία του συμπεραίνουμε ότι διπλασιάστηκε και η πίεση.

Από τον νόμο του Gay-Lussac για την ισοβαρή θέρμανση ΒΓ, αφού διπλασιάζεται ο όγκος, διπλασιάζεται και η απόλυτη θερμοκρασία, δηλαδή ΤΓ= 2ΤΒ= 4ΤΑ.

Κατά την ισόθερμη εκτόνωση ΓΔ, υποδιπλασιάζεται η πίεση συνεπώς (Νόμος του Boyle) διπλασιάστηκε ο όγκος, δηλαδή VΔ= 2VΓ=4VΒ.

Οι μεταβολές λοιπόν είναι όπως εμφανίζονται στα παρακάτω διαγράμματα.