Ένα κινητό ξεκινά για t=0 από το σημείο Α και φθάνει στο σημείο Β τη χρονική στιγμή t1 =4s, με σταθερή ταχύτητα.
  1. Σχεδιάστε το διάνυσμα της μετατόπισης.
  2. Να υπολογιστεί η τιμή της μετατόπισης.
  3. Να βρεθεί η ταχύτητα του κινητού.
  4. Ποια η θέση του κινητού τη χρονική στιγμή t2=3s;
  5. Να κάνετε τη γραφική παράσταση της θέσης του κινητού σε συνάρτηση με το χρόνο.

.

Απάντηση:

.