Ομαλή κίνηση προς τα αριστερά.

Η μετατόπιση του κινητού από t1-t2 είναι:

Δx= υ·Δt = - 2·(6-1)m = -10m,

Ενώ Δx= x2-x1 x2= Δx+ x1 =-10m + 8m = -2m.

Στο παρακάτω σχήμα βλέπετε τις θέσεις του κινητού και το διάνυσμα της μετατόπισης του κινητού.