Ρυθμοί μεταβολής στην Ηλεκτρική ταλάντωση.

1. Η ενέργεια ταλάντωσης διατηρείται, οπότε:
½ Li2 + ½ q2/C = ½ LΙ2
q2= LC( Ι2-i2) = 10-2·4·10-6(25-9) = 64·10-8 → q= 8·10-4C.
2. dq/dt=i = 3C/s.
3. dUΕ/dt= Ρc= Vc·I (1)
όπου Vc= q/C = 8·10-4/4·10-6V = 200V
και η (1) δίνει:
dUΕ/dt= Ρ= 200V·3 Α = 600J/s.
4. Ισχύει Εαυτ= - L·di/dt, όπου Εαυτ= Vc=200V
di/dt= - 200/0,01 A/s = - 2·104A/s.