Πρόβλημα συνάντησης κινητών.


Θεωρούμε ότι κατά μήκος του δρόμου εκτείνεται ο προσανατολισμένος άξονας x και αποφασίζουμε που θα βάλουμε την αρχή του άξονα. Αν θέσουμε ότι στη θέση που στέκεται το παιδί είναι η αρχή του άξονα (x=0), τότε η αρχική θέση του Α φορτηγού είναι x= -40m και του Β η x= + 85m (η προς τα δεξιά κατεύθυνση θεωρείται θετική). Θέτουμε επίσης ότι στις αρχικές θέσεις τους τα φορτηγά βρίσκονται την χρονική στιγμή t0=0.
Και για τα δύο φορτηγά  η εξίσωση κίνησης είναι:
Δx= υ·Δt → x-x0= υ(t-t0) →
x = x0 +υt
Βρίσκουμε τα μέτρα των δύο κινητών σε m/s:
υ1= 18Κm/h = 18000m/3600s= 5m/s και
υ2= 27Κm/h = 27000m/3600s = 7,5m/s
Για το πρώτο κινητό λοιπόν θα έχουμε:
x1= - 40 + 5t  (μονάδες στο S.Ι.)  (1)
Ενώ για το φορτηγό Β:
x2= 85 – 7,5t   (μονάδες στο S.Ι.)  (2)
Τη χρονική στιγμή που τα φορτηγά διασταυρώνονται x1=x2, οπότε από τις εξισώσεις (1) και (2) έχουμε:
-40+ 5t = 85-7,5t   ή
5t+7,5t = 40+ 85   ή
12,5 t = 125  ή
t= 10s.
Αντικαθιστώντας στην (1) παίρνουμε:
x1= -40 + 5·10 = +10m.
Δηλαδή η συνάντηση των δύο φορτηγών θα γίνει σε απόσταση 10 m δεξιά της θέσης που στέκεται το παιδί.