Η μετατόπιση στην ευθύγραμμη κίνηση..

i) Από 0-3s η μετατόπιση είναι Δx1 = xΒ-xΑ= 13m-6m = 5m, ενώ το διάστημα που διανύθηκε είναι s1= 5m.
ii) Από 3s έως 8s: Δx2 = xΓ- xΒ= -10m- 13m = - 23m και το διανυόμενο διάστημα s2=23m.
iii) Από 0-8s: Δx3 = xΓ- xΑ= -10m – 6m = -16m, ενώ το διάστημα s3=s1+s2 =5m+23m=28m.

Στο παρακάτω σχήμα έχουν σχεδιαασθεί τα διανύσματα των τριών μετατοπίσεων.