Εξίσωση κίνησης στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.


Το σημείο Β βρίσκεται στη θέση x1= 8m, οπότε η ταχύτητα έχει τιμή:

υ= Δx/Δt = [8m-(-4m)]/(4s-0s) = 12/4 m/s = 3m/s.

2) Έχουμε Δx= υ·Δt →

x-x0= υ·(t-t0) →

x=x0 + υ·(t-t0) και με αντικατάσταση:

x= -4 + 3(t-0) ή

x= -4 + 3t (1)

3) Με αντικατάσταση στη σχέση (1) παίρνουμε για x=6,6m:

6,6= -4 + 3t ή

3t= 6,5+4 ή

3t= 10,5 ή

t= 3,5s.