Πληροφορίες από το διάγραμμα της ταχύτητας με το χρόνο.


1) Σ
2) Η μετατόπιση είναι ίση με το εμβαδόν του χωρίου (κίτρινο χρώμα) δηλαδή Δx= x = 32m. Προσέξτε: Το σώμα για t=0, x=0 οπότε Δx=x. (Σ)

3) Είναι ίση με το εμβαδόν του χωρίου με γκρι χρώμα μείον το εμβαδόν του τριγώνου με πράσινο χρώμα. Και επειδή τα δύο τρίγωνα είναι ίσα Δx=0 (Σ).

4) υμ= Δx/Δt = 0 (Σ)

5) υμ= Δx/Δt = 32m/8s = 4m/s.

6) (Λ) το σώμα έχει επιτάχυνση όση είναι η κλίση της ευθείας και επειδή η ευθεία από 4s-8s έχει σταθερή κλίση α=Δυ/Δt = (-8-8)/(8-4) m/s2= - 4 m/s2.

7) (Σ) Τη στιγμή 6s το σώμα σταματά να κινείται προς τα δεξιά και αρχίζει να κινείται προς τ’ αριστερά.


Υ.Γ. Η μέση ταχύτητα είναι διανυσματικό μέγεθος και ορίζεται σαν το πηλίκο της μετατόπισης σε ορισμένο χρονικό διάστημα Δt, προς το αντίστοιχο χρονικό διάστημα Δt.