Πλάτος και ενέργεια ταλάντωσης.
1) Οι δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα φαίνονται στο σχήμα. Το σώμα ισορροπεί ΣF=0 →

Fελ-w-Τ=0 ή Τ= k·Δl – mg= 400·0,4Ν- 4·10Ν= 120Ν.

Η ενέργεια του ελατηρίου είναι Uελ = ½ k·Δl2= ½ ·400· 0,42 J= 32J.

2) Η ταλάντωση πραγματοποιείται γύρω από την θέση ισορροπίας Ο για την οποία ισχύει:

ΣF=0 → Fελ-w=0 → k·d= mg → d= 40/400m= 0,1m.

Στη θέση που κόψαμε το νήμα το σώμα είχε ταχύτητα μηδέν, συνεπώς η θέση αυτή είναι ακραία θέση της ταλάντωσης. ‘Ετσι το πλάτος ταλάντωσης είναι:

Α=Δl-d= 0,4m=0,1m= 0,3m

Και Ε= ½ D·Α2 = ½ ·400·0,32 J = 18J.