Νόμοι αερίων.


1) Παίρνουμε την Καταστατική εξίσωση για την κατάσταση Α:

pV= nRΤ και αφού n=m/Μ = 2·10-3/4·10-3 mοl = 0,5mol , έχουμε:

ΤA = pV/nR = 10·4,1/0,5·0,082 K = 1000K

2) Για την ισοβαρή μεταβολή ΑΒ ισχύει VA/TA=VB/TB VB= VA·TB/TA

VB= 4,1·3000/1000L= 12,3L.

Οπότε από τον νόμο του Boyle για τις καταστάσεις Α και Γ έχουμε:

pΑVΑ=pΓVΓ → pΓ= pΑVΑ/VΓ= 10·4,1/12,3 atm = 10/3 atm.

Οι μεταβολές φαίνονται στα παρακάτω σχήματα.