Εξαναγκασμένη και φθίνουσα Ηλεκτρική Ταλάντωση.


Η ένδειξη του αμπερομέτρου είναι ίση με την ενεργό ένταση του ρεύματος, οπότε το πλάτος της έντασης στο Β κύκλωμα είναι:

Ι=Ιεν·21/2 = 3·21/2·21/2 = 6mΑ.

Αλλά Ι=Q·ω, όπου ω η γωνιακή συχνότητα ταλάντωσης, η οποία είναι ίση με την γωνιακή συχνότητα του διεγέρτη, δηλαδή ω= 500rad/s. Έτσι:

Q=Ι/ω = 6·10-3 /500 C = 1,2·10-5C = 12 μC.

UΕmax= ½ Q2/C = ½ 122·10-12/2·10-6J = 36 μJ.

UBmax= ½ L I2 = ½ 2·36·10-6 J=36μJ

Παρατηρούμε ότι η μέγιστη ενέργεια του πηνίου είναι ίση με την μέγιστη ενέργεια του πυκνωτή. Πότε συμβαίνει αυτό; Μα όταν έχουμε συντονισμό, όπως εδώ, αφού ω02=1/LC = 1/ 2·2·10-6= 106/4 → ω0= 500rad/s.

Σχετικά μπορείτε να διαβάστε και την ανάρτηση:

Εξαναγκασμένη Ταλάντωση και ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ.

Τα διαγράμματα είναι τα παρακάτω.

Η ταλάντωση είναι φθίνουσα με λίγο μεγαλύτερη περίοδο, συνεπώς και λίγο μικρότερη γωνιακή συχνότητα. Άρα η γωνιακή συχνότητα είναι μικρότερη από 500rad.s.