Θέση μετατόπιση.


Για t0=0 η θέση του κινητού είναι x=x0= -4m.

Τη χρονική στιγμή t1 βρίσκεται στη θέση x1= -4+2t= -4 + 2·5 = +6m.

Η μετατόπισή του είναι:

Δx= xτελ-xαρχ= 6m- (-4m) = 10m.

Στο παρακάτω σχήμα μπορείτε να δείτε τα διανύσματα θέσης x0 και x καθώς και το διάνυσμα της μετατόπισης Δx.