Ερώτηση στην ταλάντωση με κρούση.

Η ορμή διατηρείται μόνο στον άξονα x, δηλαδή m1υ1max= (m1+m2κmax. (1)

Η περίοδος μεγαλώνει αφού:

ενώ το πλάτος ταλάντωσης μειώνεται αφού η κινητική ενέργεια του συσσωματώματος είναι μικρότερη από την κινητική ενέργεια του Σ πριν την κρούση:
Κμετ= ½ (m1+m2)·υκ2 = ½ (m1+m2)· [m1υ1max/(m1+m2)]2= m1/(m1+m2) · Kαρχ.
Έτσι οι απαντήσεις είναι:

  1. Η θέση ισορροπίας της ταλάντωσης έµεινε η ίδια. Σ
  2. Μεταξύ των καταστάσεων ελάχιστα πριν και ελάχιστα µετά την κρούση στον οριζόντιο άξονα ισχύει η αρχή διατήρησης της ορμής. Λ
  3. Μεταξύ των καταστάσεων ελάχιστα πριν και ελάχιστα µετά την κρούση στον οριζόντιο άξονα ισχύει η αρχή διατήρησης της ορμής στην οριζόντια διεύθυνση.Σ
  4. Η περίοδος της ταλάντωσης αυξήθηκε. Σ
  5. Η ενέργεια της ταλάντωσης µειώθηκε. Σ