Πίεση από έμβολο.


Στα σχήματα παρουσιάζονται οι δυνάμεις που ασκούνται στο έμβολο, όταν το δοχείο είναι οριζόντιο και όταν είναι  όρθιο.

Στην πρώτη περίπτωση ΣF=0 → Fατμ= Fαερ ή Fαερ/Α = Fατμ/Α όπου Α το εμβαδόν του εμβόλου, άρα και p1=pατμ= 105Ν/m2.

Στην δεύτερη:

ΣF=0 ή Fαερ= Fατμ+W ή Fαερ/Α = Fατμ/Α+ w/Α ή

p2= pατμ + w/Α

Οι δύο όμως καταστάσεις έχουν την ίδια θερμκρασία και ισχύει ο νόμος του Boyle

p1V1=p2V2 ή

p1·Α·h = p2·Α· x, όπου h=24cm και x η νέα απόσταση του εμβόλου από τγν βάση.

x= p1·h/(pατμ+w/Α)

x= 105·24/ (105+ 20/10·10-4) cm =24·105/(1,2·105) cm = 20 cm.