Μεταβολές αερίων.


α) Οι μεταβολές ονομάζονται:

ΑΒ : Ισόχωρη θέρμανση.

ΒΓ : Ισόθερμη εκτόνωση.

ΓΑ : Ισοβαρής ψύξη.

β) Από τον νόμο του Boyle για την ισόθερμη εκτόνωση ΒΓ παίρνουμε:

pΒVΒ= pΓVΓ → VΓ= 5·VΒ = 10L.

γ) Εφαρμόζοντας τον νόμο του Charles κατά την ισόχωρη θέρμανση ΑΒ παίρνουμε:

pΑΑ= pΒΒ → ΤΒ= 5ΤΑ.

Τα ζητούμενα διαγράμματα είναι τα παρακάτω.