Ένα σώμα μάζας m=4kg ισορροπεί όπως στο διπλανό σχήμα έχοντας επιμηκύνει το ελατήριο κατά Δl=0,4m. Το ελατήριο έχει σταθερά Κ=400Ν/m και g=10m/s2.
  1.  Υπολογίστε την τάση του νήματος και την ενέργεια του ελατηρίου.
  2.  Σε μια στιγμή κόβουμε το νήμα και το σώμα ταλαντώνεται.
………..i) Το ελατήριο έχει σταθερά Κ=400Ν/m και g=10m/s2.
……….
ii) Το ελατήριο έχει σταθερά Κ=400Ν/m και g=10m/s2.

  1. Υπολογίστε την τάση του νήματος και την ενέργεια του
  2. Υπολογίστε την τάση του νήματος και την ενέργεια του
  3. Υπολογίστε την τάση του νήματος και την ενέργεια του