Εξίσωση κίνησης.

Και για τα δύο κινητά η εξίσωση κίνησης είναι:

Δx= υ·Δt → x-x0= υ1(t-t0) → x = x0 +υt

Για το πρώτο κινητό λοιπόν θα έχουμε:

x1= - 8 + 2t  (μονάδες στο S.Ι.)  (1)

Ενώ για το δεύτερο κινητό:

x2= +17 – 3t   (μονάδες στο S.Ι.)  (2)

Τη στιγμή της συνάντησης τα δύο κινητά φτάνουν στην ίδια θέση, οπότε x1=x2 και από τις σχέσεις (1) και (2) παίρνουμε:

-8 + 2t = 17 -3t  ή

2t + 3t = 17+ 8  ή

5t= 25  ή

t=5s.

Δηλαδή τα δύο κινητά συναντώνται την χρονική στιγμή t1=5s.

Με αντικατάσταση στην (1) παίρνουμε:

x1= -8 + 2·5 m= +2m

Δηλαδή τα κινητά θα συναντηθούν στο σημείο Γ, στη θέση x=2m.

Το πρώτο κινητό έχει μετατοπισθεί κατά Δx1 = xτελ-x0= 2m-(-8m) = 10m.

Ενώ για το δεύτερο Δx2= xτελ2-x02= 2m-17m = - 15m.

Στο παρακάτω σχήμα βλέπεται τα διανύσματα των δύο μετατοπίσεων.